بیستمین همایش صنایع دریایی، 21 آذرماه در تهران، باغ موزه دفاع مقدس برگزار می شود

بیستمین همایش بین المللی صنایع دریایی- کمیته اجرایی و دبیرخانه همایش
کمیته اجرایی و دبیرخانه بیستمین همایش صنایع دریایی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۳/۲۹ | 
دبیر همایش: دکتر محمدرضا بهاری
دبیر کمیته علمی همایش: دکتر حسن قاسمی
عناوین همکاران تلفن تماس
مدیر اجرایی کمیته مهندس اکبر فلاحتی آذر ۷ - ۰۲۱۴۴۲۷۳۴۹۵
ثبت نام همایش مهندس میثم مغاره ۷ - ۰۲۱۴۴۲۷۳۴۹۵
مقالات مهندس امیر حشمتی فر ۷ - ۰۲۱۴۴۲۷۳۴۹۵

  

کمیته اجرایی:  مهندس اکبر فلاحتی آذر، حمیدرضا قصابان، سید احمد صفوی، مهدی فلاحتی آذر، سعید بهبد، مهندس زهرا حاتمی مقدم، اکبر احمدی، مهندس میثم مغاره، مهندس امیر حشمتی فر


 


دکتر محمدرضا بهاری
دبیر بیستمین همایش بین المللی صنایع دریایی

دکتر حسن قاسمی
دبیر کمیته علمی  بیستمین همایش بین المللی صنایع دریایی
 

مهندس اکبر فلاحتی آذر حمیدرضا قصابان سیداحمد صفوی
مهدی فلاحتی آذر مهندس زهرا حاتمی مقدم سعید بهبد
اکبر احمدی مهندس میثم مغاره مهندس امیر حشمتی فر

  

نشانی مطلب در وبگاه بیستمین همایش بین المللی صنایع دریایی:
http://miciran.ir/find.php?item=1.59.17.fa
برگشت به اصل مطلب