محل برگزاری بیستمین همایش صنایع دریایی، جزیره کیش نخواهد بود و محل جدید متعاقباً اعلام می گردد.

بایگانی بخش کمیته اطلاع رسانی و خبری همایش

:: کمیته اطلاع رسانی و خبری بیستمین همایش صنایع دریایی - ۱۳۹۷/۳/۲۹ -