محل برگزاری بیستمین همایش صنایع دریایی، جزیره کیش نخواهد بود و محل جدید متعاقباً اعلام می گردد.

بایگانی بخش هزینه های شرکت در همایش

:: هزینه های شرکت در همایش - ۱۳۹۷/۳/۲۹ -