محل برگزاری بیستمین همایش صنایع دریایی، جزیره کیش نخواهد بود و محل جدید متعاقباً اعلام می گردد.

بایگانی بخش تماس با دبیرخانه

:: تماس با دبیرخانه - ۱۳۹۷/۳/۲۹ -