محل برگزاری بیستمین همایش صنایع دریایی، جزیره کیش نخواهد بود و محل جدید متعاقباً اعلام می گردد.

بایگانی بخش اطلاعات ثبت نام

:: اطلاعات ثبت نام بیستمین همایش صنایع دریایی - ۱۳۹۷/۳/۲۹ -