محل برگزاری بیستمین همایش صنایع دریایی، جزیره کیش نخواهد بود و محل جدید متعاقباً اعلام می گردد.

بایگانی بخش کمیته اجرایی و دبیرخانه همایش

:: کمیته اجرایی و دبیرخانه بیستمین همایش صنایع دریایی - ۱۳۹۷/۳/۲۹ -