محل برگزاری بیستمین همایش صنایع دریایی، جزیره کیش نخواهد بود و محل جدید متعاقباً اعلام می گردد.

بایگانی بخش تاریخ های مهم

:: تاریخ های مهم - ۱۳۹۷/۳/۲۹ -