محل برگزاری بیستمین همایش صنایع دریایی، جزیره کیش نخواهد بود و محل جدید متعاقباً اعلام می گردد.

بایگانی بخش پوستر، بروشور و فراخوان همایش

:: فراخوان بیستمین همایش بین المللی صنایع دریایی - ۱۳۹۷/۳/۲۹ -