محل برگزاری بیستمین همایش صنایع دریایی، جزیره کیش نخواهد بود و محل جدید متعاقباً اعلام می گردد.

بایگانی بخش اهداف همایش

:: اهداف همایش - ۱۳۹۷/۳/۲۹ -