محل برگزاری بیستمین همایش صنایع دریایی، جزیره کیش نخواهد بود و محل جدید متعاقباً اعلام می گردد.

بایگانی بخش طرح و ساختار اجرایی همایش

:: طرح و ساختار اجرای - ۱۳۹۷/۳/۲۹ -