محل برگزاری بیستمین همایش صنایع دریایی، جزیره کیش نخواهد بود و محل جدید متعاقباً اعلام می گردد.

بایگانی بخش معرفی و تاریخچه همایش

:: معرفی و تاریخچه - ۱۳۹۷/۳/۲۹ -