محل برگزاری بیستمین همایش صنایع دریایی، جزیره کیش نخواهد بود و محل جدید متعاقباً اعلام می گردد.

Conference Subjects

October 12

Submitting Deadline

December 6

Registration Deadline

Not Announced

Workshop Registration Deadline

17-19 December 2018

IRANIMEX2018

Sponsers