محورهای همایش
حامیان کنفرانس

تعداد مقاله دریافتی:

۲

آخرین مهلت ارسال مقاله:

۳۱ شهریور ۱۳۹۷

آخرین مهلت ثبت نام:

اعلام نشده است

آخرین مهلت ارسال درخواست کارگاه :

اعلام نشده است

تاریخ برگزاری همایش و نمایشگاه:

۲۶ الی ۲۸ آذرماه

سخنران و مدرس کارگاه:

۰