محورهای همایش
حامیان کنفرانس

تعداد مقاله دریافتی:

۲۲۰

آخرین مهلت ارسال مقاله(تمدید آخر):

۳۰ مهر ۱۳۹۷

 مهلت ثبت نام(بدون افزایش قیمت):

۱۰ آبان ماه ۱۳۹۷

آخرین مهلت ارسال درخواست کارگاه :

اعلام نشده است

تاریخ برگزاری همایش و نمایشگاه:

۲۶ الی ۲۸ آذرماه

سخنران و مدرس کارگاه:

۰