محورهای همایش
حامیان کنفرانس

تعداد مقاله دریافتی:

۷۸

آخرین مهلت ارسال مقاله:

۲۰ مهر ۱۳۹۷

 مهلت ثبت نام(بدون افزایش قیمت):

۱۰ آبان ماه ۱۳۹۷

آخرین مهلت ارسال درخواست کارگاه :

اعلام نشده است

تاریخ برگزاری همایش و نمایشگاه:

۲۶ الی ۲۸ آذرماه

سخنران و مدرس کارگاه:

۰